Toimihenkilöt Jäseneksi liittyminen Jäsenmaksut Seuran säännöt Opiskelija-apuraha Vuoksen Verkko -lehti
 
 

Pitäjäseura » Seuran säännöt

4.8.2001

VUOKSENRANTA-SEURA RY:N SÄÄNNÖT

 

1.      Yhdistyksen nimi on Vuoksenranta-seura ry.

2.      Yhdistyksen kotipaikka on Asikkala.

3.      Yhdistyksen tarkoituksena on toimia entisten ja nykyisten vuoksenrantalaisten yhdyssiteenä sekä kotiseutuyhdistyksenä vuoksenrantalaisen identiteetin, kulttuurin ja perinteiden vaalimiseksi kaikissa muodoissaan.

4.      Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

a)      järjestää kulttuuritilaisuuksia, juhlia ja jäsenilleen kotiseutumatkoja,

b)      harjoittaa julkaisutoimintaa, perinteen ja muistitiedon keruuta sekä

c)      voi ylläpitää toimintaansa varten tarpeellista huoneistoa, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja harjoittaa välittömästi yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen liittyvää taloudellista toimintaa.

5.      Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen entinen vuoksenrantalainen aviopuolisoineen, heidän jälkeläisensä ja näiden perheiden jäsenet sekä Vuoksenranta-seuran toiminnasta ja tavoitteista erityisesti kiinnostunut henkilö. Jäsenet ovat varsinaisia jäseniä tai kannatusjäseniä. Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi henkilön, joka on merkittävästi toiminut yhdistyksen hyväksi.

6.      Yhdistyksen jäsenet ovat velvolliset maksamaan vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruudesta kummallekin jäsenryhmälle erikseen ja  maksuajasta päättä vuosikokous. Jäsen voi suorittaa jäsenmaksunsa myös ainaisjäsenmaksuna, jonka suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksuja.

7.      Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosittain valittava puheenjohtaja, joka toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana ja vähintään yhdeksän (9) ja enintään kaksitoista (12) muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi ja hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen puheenjohtajan tai hallituksen jäsenten toimikausin lukumäärää ei ole rajoitettu. Toimikausi alkaa kalenterivuoden alusta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, ottaa sihteerin ja taloudenhoitajan ja muut toimihenkilöt. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes (1/3) ensin arvalla, sitten vuoron mukaan.

8.      Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit ja muut asiakirjat on ennen maaliskuun loppua toimitettava tilintarkastajille (2), joiden tulee kesäkuu loppuun mennessä antaa hallitukselle vuosikokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto toimittamastaan tilien ja hallinnon tarkastuksesta.

9.      Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja muu siihen hallituksen oikeuttama henkilö yhdessä.

10.  Yhdistyksen vuosikokous pidetään heinä-elokuussa. Muita kokouksia pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Kokoukset kutsutaan koolle vähintään kahdeksan päivää ennen kokousta paikkakunnan sanomalehti-ilmoituksella. Kannatusjäsenellä ei ole kokouksessa äänioikeutta.

11.  Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

a)      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä ja pöytäkirjan tarkastajat.

b)      Todetaan kokouksen laillisuus.

c)      Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

d)     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden tilinpäätös ja hallinto antavat aiheen.

e)      Päätetään jäsenmaksujen sekä ainaisjäsenmaksujen suuruudesta ja maksuajasta.

f)       Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

g)      Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka vuosi ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

h)      Valitaan kalenterivuodeksi kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.

i)        Valitaan tarvittavat muut edustajat.

j)        Päätetään missä sanomalehdissä kokouskutsut ja miten muut tiedonannot jäsenille toimitetaan.

k)      Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.

l)        Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta esittänyt hallitukselle kokouksessa käsiteltäväksi.

12.  Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa. Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa.

13.  Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, käytettäköön sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen sillä tavalla kuin yhdistyksen purkamisesta päättävä kokous päättää.

14.  Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

15.  Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

� Vuoksenranta seura 2011 Powered by NettiSite